Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné informácie a podmienky
- Zakúpené vstupenky ako i vydané peniaze si prekontrolujte ihneď pri pokladni, pretože dodatočné reklamácie nie sú akceptované!
- Vstupenky si uschovajte nepoškodené do konca filmového predstavenia.
- Sála je sprístupnená 10 minút pred začiatkom filmového predstavenia.
- Oneskoreným príchodom a nevhodným správaním, nerušte ostatných divákov!
- Vchod do sály je cez vestibul.
- Hrací profil kina je nasledovný:
   hracie dni sú streda až nedeľa,
   hrací čas je od 17:00 a 19:30 hod.,
   detské predstavenia cez víkendy sú od 15:00.
- Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok je vstup do kina zakázaný!
- V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním resp. používaním mobilného telefónu, bude návštevník vyzvaný na opustenie predstavenia bez nároku na vrátenie vstupného.
- Podmienkou uskutočnenia predstavenia je účasť minimálne 4 divákov s platnou vstupenkou, okrem projekcií Filmového klubu a festivalových filmov
- Pokladňa je otvorená hodinu pred začiatkom prvého predstavenia. Vtedy je možné zakúpiť si v rámci predpredaja vstupenku na ktorékoľvek predstavenie v danom mesiaci.

- Vstupenky zakúpené v pokladni ako aj online nie je možné stornovať, vrátiť ani vymeniť. Výnimkou sú prípady, keď je predstavenie zrušené zo strany kina.
- Rezervácia vstupeniek exspiruje 24 hodín pred začiatkom daného predstavenia

- V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie na Amfiteátri ruší
- Pri predstaveniach na Amfiteátri je podmienkou ich uskutočnenia minimálne 10 predaných vstupeniek

Podmienky týkajúce sa vekovej vhodnosti a prístupnosti filmov
Personál prevádzkovateľa je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov. U filmov s nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby. U filmov s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov je možná návšteva osoby mladšej 15 rokov iba za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov a k návšteve dal súhlas jej zákonný zástupca. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaná opustiť kinosálu. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.

Pokiaľ zákazník pri vstupe do plateného priestoru kina na požiadanie nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do priestorov; zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

Podmienky týkajúce sa zapožičiavania 3D okuliarov
- 3D okuliare sú majetkom prevádzkovateľa kina a návštevníkovi kina Mier Nové Zámky sa zapožičiavajú len na dobu trvania filmového predstavenia, na ktoré si zakúpil vstupenku a len pre účely sledovania filmu v 3D
- 3D okuliare sú zapožičiavané bezplatne
- 3D okuliare nesmú byť používané na iný účel, než na aký boli zapožičané
- 3D okuliare obdrží divák pri vstupe do kinosály, hneď po kontrole pravosti vstupenky
- Divák je povinný vizuálne si skontrolovať 3D okuliare, či nie sú poškodené, prípadné poškodenia prekonzultovať s prítomným personálom kina Mier Nové Zámky, ktorý definitívne vyhodnotí ich prípadnú poškodenosť a poskytne divákovi náhradné. Prevzatím 3D okuliarov divák potvrdzuje, že 3D okuliare nie sú viditeľne poškodené ani deformované a akékoľvek poškodenia zistené po prevzatí boli vykonané samotným divákom.
- Návštevník dostane pri vstupe do kinosály od obsluhujúceho personálu okuliare nepoškodené, čisté a hygienicky vhodne ošetrené. Divák je povinný po celý čas zapožičania 3D okuliarov narábať s nimi opatrne, chrániť ich pred poškodením, stratou alebo zničením. Je prísne zakázané akýmkoľvek spôsobom okuliare čistiť! Neodborná manipulácia môže spôsobiť ich nenávratné poškodenie, za ktoré divák preberá plnú zodpovednosť.
- Ak má divák po začatí 3D projekcie podozrenie, že zapožičané 3D okuliare sú z akýchkoľvek dôvodov nespôsobilé na sledovanie projekcie, musí vyhľadať personál kina MIER Nové Zámky pri vstupe do kinosály, ktorý vyskúša funkčnosť 3D okuliarov a v prípade potreby mu poskytne náhradné.
- V prípade nefunkčnosti alebo nesprávnej funkčnosti 3D okuliarov je divák povinný okamžite, najneskôr do 10 minút od začiatku 3D projekcie (prvého záberu po upozornení na nasadenie si 3D okuliarov) túto skutočnosť oznámiť personálu kina pri vstupe do kinosály. V prípade, že tak neurobí, má sa zato, že 3D okuliare mu boli odovzdané ako funkčné v stave spôsobilom na riadne užívanie.
- Každý divák je povinný odovzdať 3D okuliare po skončení predstavenia personálu kina v stave, v akom mu boli zapožičané. Personál kina skontroluje, či nedošlo k viditeľnému poškodeniu 3D okuliarov
- V prípade, že došlo k poškodeniu okuliarov, zodpovednosť návštevníka kina, ktorému boli tieto okuliare zapožičané sa posudzuje podľa všeobecných ustanovení § 420 a násl. Občianskeho zákonníka
- Divák, ktorý poškodil okuliare je povinný zaplatiť na mieste sankciu vo výške 20 €
- O poškodení 3D okuliarov bude s divákom spísaný Záznam o poškodení okuliarov. V prípade odmietnutia spísania Záznamu zo strany diváka, bude privolaná hliadka polície.

Zásady ochrany osobných údajov
Kupujúci vykonaním objednávky na www.kinomier.sk poskytuje v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov Predávajúcemu osobné údaje na účel vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami. Predávajúci nevydá údaje kupujúceho žiadnej tretej osobe. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania). Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. V prípade, ak Kupujúci neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Kupujúci má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, právo od tejto spoločnosti požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Kupujúci ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: kinomier@novezamky.sk. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov.

Kúpením tovaru vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzťah, na základe ktorého Predávajúci využíva osobné údaje Kupujúceho aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami Predávajúceho. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Doba spracúvania osobných údajov pre tento účel je 10 rokov odo dňa posledného nákupu tovaru. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: Slovenskej obchodnej inšpekcie. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude Prevádzkovateľ na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na personalizované marketingové ponuky bude využívať Vaše aktivity na jeho webových sídlach, cookies a google analytics.

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.