Všeobecné obchodné podmienky

– Zakúpené vstupenky ako i vydané peniaze si prekontrolujte ihneď pri pokladni, pretože dodatočné reklamácie nie sú akceptované!
– Vstupenky si uschovajte nepoškodené do konca filmového predstavenia.
– Sála je sprístupnená 10 minút pred začiatkom filmového predstavenia.
– Oneskoreným príchodom a nevhodným správaním, nerušte ostatných divákov!
– Vchod do sály je cez vestibul.
– Hrací profil kina je nasledovný:
– hracie dni sú utorok až nedeľa,
– hrací čas je od 17:00 a 19:30 hod.,
– detské predstavenia cez víkendy sú od 15:00.
– Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok je vstup do kina zakázaný!
– V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním resp. používaním mobilného telefónu, bude návštevník vyzvaný na opustenie predstavenia bez nároku na vrátenie vstupného.
– Podmienkou uskutočnenia predstavenia je účasť minimálne 4 divákov s platnou vstupenkou, okrem projekcií Filmového klubu a festivalových filmov
– Pokladňa je otvorená hodinu pred začiatkom prvého predstavenia. Vtedy je možné zakúpiť si v rámci predpredaja vstupenku na ktorékoľvek predstavenie v danom mesiaci.

– Vstupenky zakúpené v pokladni ako aj online nie je možné stornovať, vrátiť ani vymeniť. Výnimkou sú prípady, keď je predstavenie zrušené zo strany kina.
– Rezervácia vstupeniek exspiruje 24 hodín pred začiatkom daného predstavenia

– V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie na Amfiteátri ruší
– Pri predstaveniach na Amfiteátri je podmienkou ich uskutočnenia minimálne 10 predaných vstupeniek

1. 3D okuliare sú majetkom prevádzkovateľa kina a návštevníkovi kina Mier Nové Zámky sa zapožičiavajú len na dobu trvania filmového predstavenia, na ktoré si zakúpil vstupenku a len pre účely sledovania filmu v 3D
2. 3D okuliare sú zapožičiavané bezplatne
3. 3D okuliare nesmú byť používané na iný účel, než na aký boli zapožičané
4. 3D okuliare obdrží divák pri vstupe do kinosály, hneď po kontrole pravosti vstupenky
5. Divák je povinný vizuálne si skontrolovať 3D okuliare, či nie sú poškodené, prípadné poškodenia prekonzultovať s prítomným personálom kina Mier Nové Zámky, ktorý definitívne vyhodnotí ich prípadnú poškodenosť a poskytne divákovi náhradné. Prevzatím 3D okuliarov divák potvrdzuje, že 3D okuliare nie sú viditeľne poškodené ani deformované a akékoľvek poškodenia zistené po prevzatí boli vykonané samotným divákom.
6. Návštevník dostane pri vstupe do kinosály od obsluhujúceho personálu okuliare nepoškodené, čisté a hygienicky vhodne ošetrené. Divák je povinný po celý čas zapožičania 3D okuliarov narábať s nimi opatrne, chrániť ich pred poškodením, stratou alebo zničením. Je prísne zakázané akýmkoľvek spôsobom okuliare čistiť! Neodborná manipulácia môže spôsobiť ich nenávratné poškodenie, za ktoré divák preberá plnú zodpovednosť.
7. Ak má divák po začatí 3D projekcie podozrenie, že zapožičané 3D okuliare sú z akýchkoľvek dôvodov nespôsobilé na sledovanie projekcie, musí vyhľadať personál kina MIER Nové Zámky pri vstupe do kinosály, ktorý vyskúša funkčnosť 3D okuliarov a v prípade potreby mu poskytne náhradné.
8. V prípade nefunkčnosti alebo nesprávnej funkčnosti 3D okuliarov je divák povinný okamžite, najneskôr do 10 minút od začiatku 3D projekcie (prvého záberu po upozornení na nasadenie si 3D okuliarov) túto skutočnosť oznámiť personálu kina pri vstupe do kinosály. V prípade, že tak neurobí, má sa zato, že 3D okuliare mu boli odovzdané ako funkčné v stave spôsobilom na riadne užívanie.
9. Každý divák je povinný odovzdať 3D okuliare po skončení predstavenia personálu kina v stave, v akom mu boli zapožičané. Personál kina skontroluje, či nedošlo k viditeľnému poškodeniu 3D okuliarov
10. V prípade, že došlo k poškodeniu okuliarov, zodpovednosť návštevníka kina, ktorému boli tieto okuliare zapožičané sa posudzuje podľa všeobecných ustanovení § 420 a násl. Občianskeho zákonníka
11. Divák, ktorý poškodil okuliare je povinný zaplatiť na mieste sankciu vo výške 20 €
12. O poškodení 3D okuliarov bude s divákom spísaný Záznam o poškodení okuliarov. V prípade odmietnutia spísania Záznamu zo strany diváka, bude privolaná hliadka polície.